REGULAMIN KONFERENCJI REKTORÓW POLSKCH UCZELNI TECHNICZNYCH 

Przepisy ogólne
§ 1

 1. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (w dalszej części Regulaminu zwana – KRPUT), została powołana w dniu 1989 r. i pierwotnie działała pod nazwą „Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych”, a pod nazwą obecną działa od roku 1996.
 2. KRPUT działa, jako dobrowolne zrzeszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne, w tym uczelnie morskie, oraz uczelnie stowarzyszone, wchodzące w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (dalej KRASP) i jest organem przedstawicielskim tych uczelni właściwym w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.
 3. KRPUT realizuje swoje cele i zadania zgodnie z wolą swoich członków wspierając działania organów władzy publicznej na rzecz nauki badań oraz edukacji, a w szczególności współdziałając z ministrami właściwymi do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, rozwoju regionalnego oraz innymi ministrami wykonującymi zadania z zakresu nadzoru nad polskimi, wyższymi szkołami technicznymi oraz z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, jak też i innymi podmiotami, w tym m.in.: akredytującymi uczelnie akademickie, Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacją Rektorów Polskich, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Działalność KRPUT nie narusza autonomii uczelni wchodzących w skład Konferencji.
 5. Przyjmuje się, że siedzibą KRPUT jest siedziba tej uczelni, której rektor w danej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego KRPUT.

Uczelnie KRPUT
§ 2

 1. KRPUT tworzą polskie uczelnie techniczne, które wypełniają te warunki, jakie są niezbędne do uzyskania statusu uczelni członkowskiej KRASP, z tym jednakże zastrzeżeniem, że:
  1. uczelniami członkowskimi KRPUT” mogą być te uczelnie techniczne, w tym uczelnie morskie, które nie są już reprezentowane w innych (poza KRPUT i KRASP) konferencjach rektorów – w szczególności skupiających określone rodzaje lub typy uczelni;
  2. „uczelniami stowarzyszonymi z KRPUT” mogą być inne uczelnie prowadzące studia inżynierskie, w tym uczelnie morskie, które są uczelniami członkowskimi innych konferencji rektorów skupiających określone rodzaje lub typy uczelni.
 2. KRPUT dopuszcza by rektorzy uczelni, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1.1 reprezentując uczelnie KRPUT mogli także działać odpowiednio (na równoważnych zasadach jak przyjęte przez KRPUT) przy innych konferencjach rektorów tj. na zasadzie stowarzyszenia i z wyłączeniem pełnego członkostwa w tych konferencjach.
 3. Uczelnie w KRPUT reprezentowane są przez rektorów tych uczelni z zastrzeżeniami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.


§ 3

 1. Do wniosku o nadanie statusu uczelni członkowskiej KRPUT i statusu uczelni stowarzyszonej z KRPUT dołącza się te same dokumenty jakie są wymagane do wszczęcia postępowania o nabycie odpowiednio statusu uczelni członkowskiej i uczelni stowarzyszonej KRASP.
 2. Postępowanie w sprawie nabycia statusu uczelni stowarzyszonej z KRPUT lub statusu uczelni członkowskiej KRPUT wszczyna się na wniosek rektora zainteresowanej uczelni, złożony na piśmie.


§ 4

 1. Stwierdzenie nadania statusu uczelni członkowskiej KRPUT lub statusu uczelni stowarzyszonej z KRPUT następuje w drodze podjęcia uchwały Zgromadzenia uczelni wchodzących w skład KRPUT (w dalszej części Regulaminu zwanej – „Zgromadzeniem KRPUT”). Uchwała ta jest podejmowana po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w § 4 ust. 2. Uchwałę o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zgromadzenie KRPUT podejmuje na najbliższym posiedzeniu odbywającym się po uzyskaniu wspomnianej opinii.
 2. Komisję w składzie trzech rektorów uczelni członkowskich KRPUT, w tym jej przewodniczącego, powołuje Prezydium KRPUT na posiedzeniu odbywanym po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2. Komisja w postępowaniu o nadanie właściwego statusu wydaje opinię o spełnieniu przez uczelnię wymogów określonych w § 3 ust. 1.
 3. Komisja może wezwać uczelnię ubiegającą się o nadanie statusu uczelni członkowskiej do złożenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii, o której mowa w § 4 ust. 1.
 4. O treści uchwały, w której mowa w § 4 ust. 1 Zgromadzenie KRPUT informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz uczelnie KRPUT.

§ 5

 1. Utrata statusu uczelni członkowskiej KRPUT lub statusu uczelni stowarzyszonej z KRPUT następuje w przypadku:
  1. wystąpienia niezdolności uczelni do spełnienia warunków, o których mowa w § 2 ust. 1;
  2. utraty statusu uczelni akademickiej w rozumieniu przepisów ustawy;
  3. likwidacji uczelni;
  4. rezygnacji z uczestniczenia w KRPUT.
 2. Stwierdzenie utraty statusu uczelni członkowskiej następuje w drodze podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie KRPUT, które o treści swej uchwały informuje niezwłocznie zainteresowaną uczelnię oraz pozostałe uczelnie KRPUT.

Zadania Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
§ 6

 1. Do celów KRPUT należy w szczególności:
  1. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej, wdrożeniowej i organizacyjnej;
  2. występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej – wykonawczej (zwłaszcza ministerstwa właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego) i ustawodawczej;
  3. wypracowanie i przedstawianie na życzenie lub z własnej inicjatywy rozmaitych opinii, dezyderatów i rezolucji, kierowanych do organów wszystkich szczebli;
  4. podejmowanie działań prowadzonych do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego;
  5. zmierzanie do systemu organizacyjnego i finansowego, umożliwiającego swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni technicznych pomiędzy poszczególnymi szkołami w Polsce i za granicą;
  6. umacnianie istniejących i tworzenie nowych form współpracy naukowej pomiędzy zespołami badawczymi w różnych szkołach technicznych w kraju i za granicą;
  7. prowadzenie dialogu i współpracy z podmiotami reprezentującymi inne składniki systemu edukacji narodowej (w tym zwłaszcza ze wyższymi szkołami zawodowymi ale także ze szkołami średnimi i podstawowymi) w celu zapewnienia całościowej, spójnej i drożnej struktury kształcenia technicznego;
  8. wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najważniejszych celów w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych, wynikających z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących do misji wyższych uczelni technicznych.
 2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 6 ust. 1 uczelnie KRPUT:
  1. podejmują działania na rzecz stworzenia społecznego poparcia dla rozwoju nauki i wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce i Europie;
  2. dbają o zapewnienie właściwej reprezentacji polskich uczelni technicznych w gremiach i organizacjach reprezentujących interesy wyższego szkolnictwa technicznego w Polsce i Europie;
  3. wyrażają (w tym także z własnej inicjatywy) opinie, dezyderaty i rezolucje oraz przedstawia wnioski w sprawach dotyczących wyższego szkolnictwa technicznego;
  4. podejmują właściwe działania mające na celu podnoszenie jakości kształcenia i efektywności działań uczelni oraz wyznaczania dobrych praktyk w tym zakresie;
  5. dbają o zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia studentów i doktorantów;
  6. wspierają podmiotowość studentów i doktorantów – w szczególności popierając te działania, które budują elastyczność i różnorodność form kształcenia, wynikające zarówno z aktualnych uwarunkowań jak i z bogactwa tradycji instytucji akademickich;
  7. podejmują odpowiednie działania sprzyjające działalności organizacji studenckich;
  8. podejmują inne działania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi systemu szkolnictwa wyższego, obejmującego zwłaszcza techniczne szkolnictwo wyższe.


§ 7

 1. KRPUT działając z własnej inicjatywy, występuje do właściwych organów władzy publicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi celów KRPUT. Wspomniane powyżej wnioski i opinie formułuje Prezydium KRPUT.
 2. W przypadkach, gdy KRPUT występuje do podmiotów i osób trzecich z własnej inicjatywy, w imieniu Konferencji występuje Przewodniczący KRPUT. Prezydium KRPUT na wniosek Przewodniczącego KRPUT może ponadto wyznaczyć spośród swojego składu osobę, która będzie reprezentować KRPUT w zastępstwie Przewodniczącego.

Struktura i władze KRPUT
§ 8

 1. Organami KRPUT są:
  1. Zgromadzenie KRPUT;
  2. Prezydium KRPUT;
  3. Przewodniczący KRPUT.
 2. Kadencja organów KRPUT pokrywa się z kadencją rektorów określoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)


§ 9

 1. W skład Zgromadzenia KRPUT wchodzą z głosem stanowiącym rektorzy reprezentujący:
  1. uczelnie członkowskie KRPUT;
  2. uczelnie stowarzyszone z KRPUT.
 2. Na zaproszenie Przewodniczącego KRPUT w pracach Zgromadzenia KRPUT mogą uczestniczyć także inne osoby, a w szczególności przedstawiciele takich kolegiów jak: Komisje i Konferencje Prorektorów (ds. Badań Naukowych, Współpracy z Gospodarką, Studenckich i Nauczania) oraz Kwestorów i Kanclerzy. Osoby te w pracach Zgromadzenia KRPUT występują w charakterze obserwatorów i nie mają głosu stanowiącego.
 3. Na zaproszenie Przewodniczącego KRPUT na spotkania Zgromadzenia KRPUT mogą być zapraszane w charakterze gości honorowych lub obserwatorów (bez prawa głosu stanowiącego) także inne osoby w tym szczególnie przedstawiciele:
  1. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  3. szeroko rozumianego „świata nauki”;
  4. instytucji i administracji rządowej i samorządowej;
  5. państwowych i prywatnych osób prawnych.
 4. Rektor uczelni KRPUT na spotkaniu Zgromadzenia KRPUT może być reprezentowany przez prorektora tej uczelni i to wyłącznie pod warunkiem przedstawienia ważnego pisemnego pełnomocnictwa rektora do uczestniczenia w Zgromadzeniu KRPUT (każdorazowo wskazanym w treści takiego pełnomocnictwa).
 5. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu KRPUT z głosem stanowiącym (o którym mowa w punkcie poprzedzającym) nie może obejmować umocowania do głosowania w sprawach wyborczych oraz osobowych.


§ 10

 1. Do kompetencji Zgromadzenia KRPUT należy:
  1. nadawanie statusu „uczelni członkowskiej KRPUT” i „uczelni stowarzyszonej z KRPUT”;
  2. uchwalanie wytycznych dla działań Prezydium KRPUT;
  3. zatwierdzanie sprawozdania Przewodniczącego KRPUT z działalności Konferencji;
  4. występowanie z własnymi inicjatywami do Prezydium KRPUT;
  5. podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych w szczególności uchwał dotyczących finansowania działalności organizacji studenckich;
  6. podejmowanie innych uchwał na wniosek Prezydium KRPUT lub członków KRPUT. 


§ 11

 1. W celu realizacji istotnych celów KRPUT tworzone są komisje stałe i doraźne.
 2. Komisjami stałymi KRPUT są:   
  1. Komisja ds. Kształcenia,
  2. Komisja ds. Nauki, 
  3. Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką, 
  4. Komisja ds. Cyfryzacji, 
  5. Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej.
  6. Komisja ds. Finansów
 3. Komisje doraźne mogą być tworzone w celu załatwiania określonych spraw i mają okresowy charakter.

§ 12

 1. Komisje powołuje i odwołuje Prezydium KRPUT, określając ich skład, w tym przewodniczącego, a także wyznaczając jej zadania.
 2. W skład komisji wchodzą rektorzy uczelni członkowskich. W skład komisji mogą wchodzić także byli rektorzy uczelni członkowskich oraz inni eksperci.
 3. Przewodniczącym komisji jest rektor lub były rektor uczelni członkowskiej.
 4. Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenie nie rzadziej niż raz w roku.
 5. Rezultaty prac komisji mają charakter wewnętrzny i mogą być przedstawiane wyłącznie organom KRPUT.
 6. Szczegółowy tryb pracy komisji może określać jej regulamin nadany przez Prezydium KRPUT.


§ 13

 1. Zgromadzenie KRPUT zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Prezydium KRPUT.
 2. Uchwały Zgromadzenia KRPUT w uzasadnionych przypadkach mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym korespondencyjnie, z użyciem poczty elektronicznej (przy czym właściwe do doręczeń adresy uczelnie członkowskie podają do wiadomości Biura KRPUT) oraz przy użyciu telekonferencji i wideokonferencji.
 3. W okresie między posiedzeniami Zgromadzenia KRPUT działa Prezydium KRPUT.

§ 14

 1. W skład Prezydium KRPUT wchodzą z mocy postanowień niniejszego Regulaminu:
  1. Przewodniczący KRPUT;
  2. Honorowy Przewodniczący KRPUT;
  3. trzech zastępców Przewodniczącego KRPUT.
 2. Status Honorowego Przewodniczącego KRPUT przysługuje przez cały okres kolejnej kadencji KRPUT ustępującemu Przewodniczącemu KRPUT w tym również, gdy nie pełni już funkcji rektora.
 3. Na zaproszenie Przewodniczącego KRPUT w pracach Prezydium KRPUT mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów lub doradców także osoby, o których mowa w § 9 ust. 2.

§ 15

 1. Prezydium KRPUT w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia uczelni wchodzących w skład Konferencji wspiera Przewodniczącego w związku z działaniami podejmowanymi w celu reprezentowania interesów uczelni tworzących KRPUT i podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów KRPUT.
 2. Prezydium KRPUT zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca, stosownie do potrzeb.
 3. Decyzje podejmowane przez Prezydium KRPUT w uzasadnionych przypadkach mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość w tym korespondencyjnie, z użyciem poczty elektronicznej (przy czym właściwe do doręczeń adresy członkowie Prezydium KRPUT podają do wiadomości Biura KRPUT), a także przy użyciu telekonferencji i wideokonferencji.
 4. Komisje KRPUT, w uzasadnionych przypadkach mogą działać w formie zdalnej, w tym przy użyciu telekonferencji i wideokonferencji. 


§ 16

 1. Przewodniczący KRPUT kieruje działalnością Konferencji, przewodniczy pracom Prezydium KRPUT oraz Zgromadzenia KRPUT, a także reprezentuje Konferencję na zewnątrz.
 2. Przewodniczący KRPUT z własnej inicjatywy przedkłada Zgromadzeniu KRPUT projekty uchwał.
 3. Przewodniczący KRPUT może występować do organów KRPUT jak też do poszczególnych uczelni KRPUT w każdej sprawie mając na względzie interes zarówno samej Konferencji jak i interes uczelni tworzących Konferencję.
 4. Przewodniczący KRPUT zobowiązany jest do składania Zgromadzeniu KRPUT sprawozdań z działalności organów KRPUT oraz komisji problemowych.


§ 17

 1. Przewodniczącego KRPUT oraz jego trzech zastępców wybiera Zgromadzenie Wyborcze KRPUT, złożone z rektorów elektów uczelni członkowskich wybranych na nową kadencję, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Wybór Przewodniczącego KRPUT oraz jego zastępców na nową kadencję, z zachowaniem wymagań określonych w § 17 ust. 1, następuje nie wcześniej niż w okresie ostatnich 4 miesięcy bieżącej kadencji a wyboru (ze swego grona) dokonują rektorzy elekci uczelni członkowskich KRPUT.
 3. Zgromadzenie Wyborcze KRPUT zwołuje dotychczasowy Przewodniczący KRPUT lub – z upoważnienia Prezydium – jego zastępca.


§ 18

 1. Obsługę KRPUT prowadzoną przez Biuro KRPUT zapewnia ta uczelnia, której rektor w danej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego KRPUT. Zasady organizacji i finansowania Biura samodzielnie określa Przewodniczący KRPUT.
 2. Biuro KRPUT realizuje politykę informacyjną KRPUT, którą określa Przewodniczący KRPUT, zajmuje się także utrzymaniem serwisu internetowego KRPUT, przekazywaniem informacji uczelniom KRPUT, przygotowaniem materiałów dla Przewodniczącego KRPUT i Prezydium KRPUT.
 3. Biuro KRPUT koordynuje organizację spotkań Zgromadzenia KRPUT.

Podejmowanie decyzji w gronie KRPUT
§ 19

 1. Przy podejmowaniu decyzji w formie uchwał i postanowień wszelkie organy i komisje KRPUT dążą do uzyskania konsensusu.
 2. Jeżeli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe a niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej uchwały organów kolegialnych Konferencji zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniach jawnych lub tajnych, stosownie do zarządzenia Przewodniczącego KRPUT (lub przewodniczącego komisji). Zasada powyższa nie dotyczy Zgromadzenia Wyborczego, które swe decyzje podejmuje każdorazowo w sposób określony w § 15 ust. 1.
 3. Regulamin KRPUT uchwala (i dokonuje jego zmian) Zgromadzenie KRPUT większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Każda osoba uprawniona do głosowania ma jeden głos. W razie równowagi głosów podczas głosowania przeważa głos Przewodniczącego KRPUT (lub odpowiednio – przewodniczącego komisji).


§ 20

 1. Rektorom uczelni członkowskich przysługuje zarówno czynne jak i bierne prawo wyborcze a także prawo głosu w organach KRPUT i komisjach, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W Prezydium KRPUT prawo głosu ma także Honorowy Przewodniczący KRPUT – w tym także, gdy nie pełni już funkcji rektora.
 2. Rektorom uczelni stowarzyszonych z KRPUT w wyborach Przewodniczącego KRPUT i jego zastępców oraz w wyborach do komisji, o których mowa w niniejszym Regulaminie przysługuje wyłącznie czynne prawo wyborcze.

Przepisy przejściowe i końcowe
§ 21

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Wymagania określone w § 2 ust. 1 i ust. 2 nie dotyczą uczelni KRPUT, które uzyskały status „uczelni członkowskiej KRPUT” lub „uczelni stowarzyszonej z KRPUT” jeszcze przed dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu i wymienionych poniżej jako Sygnatariusze Regulaminu.
Close Menu