• koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo - badawczej i organizacyjnej,
  • występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych wobec organów władzy państwowej - wykonawczej (zwłaszcza MNiSW) i ustawodawczej,
  • wypracowanie i przedstawianie na życzenie lub z własnej inicjatywy rozmaitych opinii, dezyderatów i rezolucji, kierowanych do organów wszystkich szczebli,
  • podejmowanie działań prowadzonych do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego,
  • zmierzanie do systemu organizacyjnego i finansowego, umożliwiającego swobodną wymianę studentów, doktorantów i pracowników uczelni technicznych pomiędzy poszczególnymi szkołami w Polsce i za granicą,
  • umacnianie istniejących i tworzenie nowych form współpracy naukowej pomiędzy zespołami badawczymi w różnych szkołach technicznych w kraju i za granicą,
  • prowadzenie dialogu i współpracy z podmiotami reprezentującymi inne składniki systemu edukacji narodowej (w tym zwłaszcza ze wyższymi szkołami zawodowymi ale także ze szkołami średnimi i podstawowymi) w celu zapewnienia całościowej, spójnej i drożnej struktury kształcenia technicznego,
  • wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najważniejszych celów w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych, wynikających z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących do misji wyższych uczelni technicznych.
Close Menu